Tumblelog by Soup.io
  • c3o
  • toniewszystko
  • stockholmsyndrome
  • igafiga
  • wersjakieszonkowa
  • mostwanted14312
  • absolutelyfuckingnot
  • AnalAssassin
  • gemma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

Zapamiętaj, synu, że ze wszystkich dóbr tego świata czas jest najcenniejszy, bo nie można go w żaden sposób odtworzyć ani pomnożyć. Raz utracony nigdy nie powróci.
— Edyta Świętek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
6216 a19f 500
0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada viajustonebullet justonebullet
On za Tobą nie tęskni 
— Idiotko.
Reposted fromhunsert hunsert viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
0501 6873 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viainsanedreamer insanedreamer
9475 9294 500
Reposted frommakle makle viainsanedreamer insanedreamer
9627 b52c
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
0445 9e54
Reposted fromLane Lane
0451 49a1
Reposted fromwentyl wentyl
0499 3f71
Reposted fromNajada Najada
0500 c31d 500
Reposted fromoll oll
Reposted fromhalucynowa halucynowa viamiktoria miktoria
8892 ace4
Reposted fromtichga tichga viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl